Høringssvar Lokalplan 62

Det er desværre ikke hver gang man vinder… Jeg ville rigtig gerne have at der var afsat plads til rigtig biodiversitet og rekreativ anvendelse som f.eks. en shelter ved det nye regnvandsbassin syd for Stenløse. Men det er afvist med følgende begrundelse: Bemærkningerne om at etablere plads til bål- og shelterplads samt bemærkning om at […]

En ordentlig Spildevandsplan

Egedal kommune har en utidssvarende spildevandsplan, og den blive sjældent opdateret.Det har store konsekvenser, både for håndteringen af spildevand, men også for miljø, klima og borgerinddragelse. Nu er kommuneplanen i høring! Her kan vi stille krav om at der laves en tidssvarende spildevandsplan. Jeg håber du vil sende høringssvar ind! Hvis du ikke har tid, […]

Bedre udearealer ved Institutioner og Skoler

Vi skal have bedre udearealer ved Institutioner og Skoler. Udearealerne er under pres når vi sætter pavilloner ind på legepladserne, udbygger skolerne med flere spor end de oprindeligt var tiltænkt, eller f.eks. flytter klubber ind på skolen og i den forbindelse inddrager 1/3 af skolegården… Kommuneplanen er i høring lige nu! Skriv et høringsvar hvis […]

Cykelstier – De skal prioriters

Vi skal have gode cykelstier, men vi får ikke bedre stier end hvad vi planlægger og prioritere…Kommuneplanen er i høring i øjeblikket, vi skal skrive høringssvar nu hvis cykelstierne skal opprioriteres! Der er for mange steder hvor der i kommuneplanen står “kan” hvor der burde stå “skal” og kort med stier er desværre mangelfuldt.. Det […]

Bevar træer – det er vigtigt for biodiversiteten

Træer er vigtige – i Egedal har vi en meget begrænset træpolitik…Nu er kommuneplanen i høring – vi skal gøre noget nu for at få en bedre træpolitik…Træpolitikken skal ikke kun dække offentlige arealer, men også projekter som udføres med offentlig støtte eller af offentligt ejede selskaber (f.eks. langs vores åer). Vi skal også stille […]

Klimatilpasning og Stenløse Å

Kommuneplanen er i høring! Det er vigtigt med høringssvar nu!Skriv gerne dit eget – eller vær med som afsender på mit. Frist er nu på fredag d. 22. oktober… Vi skal sikre at Klimatilpasning også håndtere Skybrud, samt at projekter gennemføres med udpræget hensyntagen til eksisterende natur, herunder bl.a. træer i haver. Her er det […]

Spejdere eller Trailcenter på Viggatorp

Kommuneplanen er i høring… Der henvises til “Udviklingsplan for kultur og fritidsfaciliteter i Egedal Kommune”, som vi har brugt rigtig meget tid på, uden at blive hørt…Så der står stadigvæk at der skal være trailcenter på Viggatorp, så folk kan bruge parkeringspladsen når de skal ned og cykel, bruge toiletter m.m. i spejderhytten.Det er IKKE […]

Budget 2022 – Høringssvar

Så er høringssvar til budget 2022-25 afsendt. Budgetter er vigtige – vi skal bruge vores penge fornuftigt! Min væsentligste læring i denne proces har været, at budgetforslaget er svært gennemskueligt, hvilket gør det svært at finde effektiviseringer – jeg er sikker på at vi kan få opstillet budget på en anden måde, så det er […]